Některé důležité zásady konstrukčního řešení ocelových konstrukcí (ČSN EN ISO 12 944-3)

 

Návrh konstrukčního řešení musí být proveden tak, aby stavba byla funkční, dosáhla očekávaných parametrů a současně, aby umožnil zhotovení ochranného povlaku, inspekci a údržbu. Nejčastějšími vadami ocelových konstrukcí je výskyt ostrých hran, štěrbin a prohlubní.

Důvodem, proč jsou preferovány zaoblené hrany, je vedle možnosti snadného mechanického poškození povlaku na ostrých hranách skutečnost, že tloušťka nátěru na nezaoblené hraně dosahuje, podle typu nátěrové hmoty, 20 až 60 % nominální tloušťky nátěru (obr.1) a bez dodatečné úpravy je vždy pod dolním limitem předepsané hodnoty. Je prokázáno, že k podkorodování a samovolnému odlupu nátěru dochází přednostně na místech s nízkou tloušťkou.

Význam zaoblení hran

Smyková síla F působící tok nátěrové hmoty z hrany je přímo úměrná povrchovému napětí t a nepřímo úměrná poloměru zaoblení r (F = t/r)

druh nátěrové hmoty tloušťka nátěru na hraně (% nom. tl.)
alkydový 20 - 40
epoxidový 20 - 40
vysokosušinový epoxidový 40 - 50
bezrozpouštědlový epoxidový 40 - 60

 

atryx prirucka prirucka atryx

Nízké pokrytí hran nátěrem je dáno změnou viskozity a povrchového napětí mokrého nátěru bezprostředně po jeho nanesení.

Mechanismus pokrytí hrany v prvních 10-ti sekundách po nanesení nátěrové hmoty

Po nanesení nátěrové hmoty (a) nátěrová hmota na hraně minimalizuje povrchové napětí t (b), které vlivem odpařování ředidla roste a zvyšuje se tak tendence odtoku nátěrové hmoty z hrany; tloušťka mokrého nátěru v blízkosti hrany roste.

konstrukci zasady a mechanismus pokryti hrany Mechanismus pokrytí hrany po nanesení nátěrové hmoty konstrukcni zasady a vyznam zaoblení hran

Štěrbiny a spáry jsou potencionálním zdrojem korozního poškození, neboť se v nich může zadržovat voda a nečistoty. Rychlost koroze ve štěrbině je mnohonásobně vyšší v porovnání s přístupnou plochou; vedle výrazných korozních úbytků může docházet i k deformaci konstrukčních prvků. Obecně se doporučuje uzavření průběžným svarem, tam, kde to není možné, lze svar kombinovat s utěsněním pružným tmelem (obr. 3). U šroubových a nýtovaných spojů musí životnost jejich protikorozní ochrany odpovídat životnosti celé konstrukce; součástí ochrany těchto typů spojů je obvykle pásový nátěr.

Konstrukční řešení štěrbin OK se zřetelem na protikorozní ochranu

optimalni reseni - nepreruseny profil
a) optimální řešení - nepřerušený profil
konstrukcni reseni strbin OK se zretelem na protikorozni ochranu
b) nevhodné řešení - šroubový nebo nýtovaný spoj - obtížná ochrana štěrbiny
konstrukcni reseni strbin