Atryx s.r.o.

Nátěrové hmoty

Technické listy

 • Základní informace o použití nátěrové hmoty
 • požadavky na přípravu podkladu a aplikační podmínky
 • doporučený způsob aplikace, doby schnutí / vytvrzování
 • velikost balení a. j.

Bezpečnostní listy

 • informace o nebezpečnosti látky
 • informace o složení látky
 • pokyny pro první pomoc
 • pokyny pro hasební zásah
 • pokyny pro případ náhodného úniku látky
 • pokyny pro manipulaci a skladování
 • informace dle NV 178/2001 Sb. (limity expozice zaměstnanců), doporučené ochrané prostředky
 • informace o fyzikálních vlastnostech látky
 • toxikologické informace
 • ekologické informace
 • informace o zneškodňování odpadů
 • informace pro přepravu
 • informace o omezeních (indikace rizika, výstražný symbol, specifickou rizikovost: R-věty; pokyny pro bezpečné zacházení: S-věty)

Resistenční listy

Resistenční listy poskytují základní informace o chemické odolnosti některých nátěrových hmot doporučených pro protikorozní ochranu vnitřních povrchů skladovacích nádrží apod.

Prohlášení o shodě

Posouzení shody výrobků je prováděno postupem stanoveným v zákoně č. 22/1997 Sb. (zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů) a NV č. 163/2002 Sb. (o technických požadavcích na stavební výrobky). Jeho nedílnou součástí jsou Certifikát o shodě, Stavebí a technické osvědčení a Protokol o shodě vydaný autorizovanou osobou.

Průkazné zkoušky

Jsou prováděny akreditovanou laboratoří dle ČSN EN ISO 12944-6: Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 6: Laboratorní zkušební metody. Protokol o průkazných zkouškách je jedním z podkladů při výběru vhodného nátěrového systému.

Pracovní příručky

Pracovní příručky některých technologicky náročnějších nátěrových hmot (vícesložkové, s krátkou dobou zpracovatelnosti) obsahují podrobný návod správné aplikace. V případech, kdy zhotovitel s těmito hmotami nemá žádné zkušenosti, provádíme podle potřeby zaškolení pracovníků včetně aplikačního dozoru.